ALGEMENE VOORWAARDEN

      

Hier vind je de algemene voorwaarden van Drums & Dance geldend vanaf 28-03-2012.

 

I Algemeen:

 

1.0 Popschool D&D is onderdeel van TM Music VOF, Beltrumseweg 9B, 7151ET te Eibergen

 

I.1 Cursusjaar:

Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 1 juli. 

De vakantieregeling gedurende het cursusjaar is afgestemd op het Voortgezet Onderwijs in de regio Midden Nederland.

Dit kan voor verschillende vakanties en scholen afwijken.

 

I.2 Cursussen

Drums and Dance kent twee soorten cursussen:

a. Jaarcursussen

Dit zijn de instrumentale en vocale lessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.

b. Korte cursussen/workshops / Muziek op Maat kaart

Dit zijn cursussen die per blok maximaal twaalf lessen omvatten. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen/workshops/Muziek op Maat kaart is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.

 

II. Aanmelding

Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur. Inschrijving via email van de website wordt aangemerkt als zijnde de ondertekening van het inschrijfformulier.

Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur van tenminste 1 jaar. De indeling van de cursist wordt door Drums and Dance bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

a. Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus jonger is dan 18 jaar.

b. Een cursist die op 31 augustus de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

 

IV. Betaling lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt per bank. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt tevens in dat u zich verplicht aan automatische betaling aan Drums and Dance.

Het lesgeld van de jaarcursussen wordt geïnd in TWAALF (12) termijnen, van SEPTEMBER tot en met AUGUSTUS. Vakanties, feestdagen en bijzondere dagen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Je betaalt dus alleen voor de weken waarin je les krijgt.

De facturatie van de overige cursussen en de jaarcursussen minder dan Euro 100,00 geschiedt in één keer, circa 1 week na aanvang van de eerste les. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar, zijn wij verplicht 21% BTW extra te berekenen en af te dragen.

 

V. Afmelding

a. Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen wordt per inschrijving of mondeling verlengd.

 

Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeld momenten.

Indien men zich voor 31 december schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari van het volgende jaar beëindigd. 

De laatste incasso zal dan dus in februari plaatsvinden. Ook wordt dan eenmalig de vakantie reservering geïncasseerd.

Indien men zich vóór 1 juni schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, Augustus beëindigd.

De laatste incasso zal dan dus in augustus plaatsvinden. Er zal in dit geval GEEN vakantiereservering worden geïncasseerd. 

Afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij Drums and Dance. De opzegtermijn bedraagt 1 volle maand.

Andere dan de eerder genoemde momenten van afmelding van een jaarcursus, leidt niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan Drums and Dance.

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

- verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 25 km van het werkgebied van Drums and Dance.

- langdurige ziekte > 8 weken / zwangerschapsverlof of overlijden van de leerling

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

 

b. Korte cursussen/workshops

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld.

Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

Annulering van workshops leidt niet tot restitutie of annulering van betaling wanneer dit binnen een periode van twee (2) weken plaatsvindt.

Bij een annuleringen tot drie (3) weken voor workshopdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van de workshopkosten te betalen.

Annuleringen van vier (4) weken of eerder voor de workshop datum maakt opdrachtgever vrij van betaling aan D&D.

 

Vakantie Reservering!

We houden het maandelijkse lesgeld zo laag mogelijk door het jaartarief in 12 maanden te incasseren. We willen je ook graag tegemoet komen als je eerder in het cursusjaar wilt stoppen met de muziekles. Maar wanneer je niet alle muzieklessen kunt volgen die we in het cursusjaar geven, dan zetten we de werkelijke kosten en het betaalde lesgeld naast elkaar, het verschil noemen we de "vakantie reservering".

Dit is geen boete, maar een vergoeding voor het lesgeld dat we niet kunnen innen in de maanden juli en augustus.

Voorbeeld:

1) Je begint in september met muziekles en stopt per 1 januari. Je hebt dan al 15 lessen gevolgd bij een lesvorm van 30 minuten per week.

Kosten voor bijvoorbeeld 40 lessen per jaar voor de lesvorm 30 minuten per week zijn € 789,60 (12 maanden x € 65,80)

De werkelijke kosten zijn dan 15/40 x € 789,60 = € 296,10

Je hebt inmiddels 4 maanden x € 65,80 = € 263,20 betaald.

Het verschil van (€ 296,10 - € 263,20) € 32,90 zal bij het uitschrijven éénmalig worden geïncasseerd.

De maand opzegtermijn komt hier dus bij!

Je kunt het bedrag van de lesvorm ( 65,80) vervangen door het bedrag dat je maandelijks betaalt bij een andere lesvorm.

 

Mocht je vragen hebben over het opzeggen van je lessen of over de vakantie reservering, dan staan we je graag te woord.

Je kunt ons bereiken op 06-43464174

 

VI Lesuitval

Drums and Dance zal indien een docent langer dan drie weken afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent.

Indien de uitval meer dan acht lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Drums and Dance.

Bij uitval van de lessen worden deze, indien mogelijk, ingehaald. Hierop kan men echter geen aanspraak maken.

 

 

VII. Overige bepalingen

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Drums and Dance.

Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 november het volledige lesgeld is verschuldigd.

Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. 

Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.

 

VIII. Portretrecht en Privacy

Foto's die worden gemaakt tijdens lessen, cursussen, workshops en evenementenmogen door D&D kunnen worden gebruikt voor promotie doeleinden. Hiervoor zullen wij altijd toestemming vragen.

 

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Wij geven geen persoonlijke informatie of gegevens aan derden t.b.v. reclame- of marketingdoeleinden.

 

DRUMS & DANCE IS ENDORSED BY:

Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

POPSCHOOL D&D

Beltrumseweg 9 B

7151 ET, Eibergen

Nederland

06-43464174

info@drumsanddance.nl

KVK: 70845697

BTW: NL858482174B01

Bank: NL97RABO 0139 1298 71