ALGEMENE VOORWAARDEN

      

 

ALGEMENE VOORWAARDEN POPSCHOOL D&D ( 2020 - 2021 ) 

 

 

I Algemeen:

 

1.0 Popschool D&D ( Drums&Dance ) is onderdeel van TM Music vof, Beltrumseweg 9-B, 7151ET te Eibergen.

 

I.1 Cursusjaar:

Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 1 juli. ( de week waarin 1 juli valt wordt afgemaakt. ( De week daarna is bedoelt voor eventuele inhaallessen )

De vakantieregeling, vrije dagen en feestdagen gedurende het cursusjaar, zijn afgestemd op het Basis Onderwijs in Eibergen..

I.2 Cursussen

Drums and Dance kent twee soorten cursussen:

a. Jaarcursussen

Dit zijn de instrumentale en vocale lessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.

b. Korte cursussen / workshops / Tien strippenkaart 

Dit zijn cursussen die per blok maximaal twaalf lessen omvatten. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen / workshops / tien strippenkaart is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.

 

II. Aanmelding

Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur. Inschrijving via het inschrijfformulier van de website, wordt aangemerkt als zijnde de ondertekening van het papieren inschrijfformulier.

Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur van tenminste 1 jaar. De indeling van de cursist wordt door Drums and Dance bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

 

III Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

a. Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus jonger is dan 18 jaar.

b. Een cursist die op 31 augustus de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

 

IV. Betaling lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt uitsluitend per bank. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt in dat u zich verplicht aan automatische betaling aan Drums and Dance.

Het lesgeld van de jaarcursussen wordt geïnd in TWAALF (12) TERMIJNEN, van SEPTEMBER tot en met AUGUSTUS of PER INGANG VAN DATUM VAN INSCHRIJVING.

De betaling van de overige cursussen / jaarcursussen van minder dan € 100,00 en de tien strippenkaart, geschiedt in één keer, uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste les.

 

V. Beëindigen van de lessen:

a. Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen wordt per inschrijving of mondeling verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeld mogelijkheden:

A: Indien men zich voor 31 december schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari van het volgende jaar beëindigd. 

De laatste incasso zal dan dus in februari plaatsvinden. Dit is exclusief de betaling van de vakantiereservering.

B: Indien men zich vóór 1 juni schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, in Augustus beëindigd. 

De laatste incasso zal dan dus in augustus plaatsvinden. 

Afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij Drums and Dance. 

De opzegtermijn bedraagt ALTIJD 1 VOLLE MAAND!

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan Drums and Dance.

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

 

*Verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 25 km van het werkgebied van Drums and Dance.

*Langdurige ziekte / zwangerschapsverlof of overlijden van de leerling

*Aanvragen voor lesgeld restitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

 

b. Korte cursussen/workshops

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. 

Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

Annulering van workshops leidt niet tot restitutie of annulering van betaling wanneer dit binnen een periode van twee (2) weken plaatsvindt. Bij een annuleringen tot drie (3) weken voor de workshopdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van de workshopkosten te betalen.

Annuleringen van vier (4) weken of eerder voor de workshopdatum maakt opdrachtgever vrij van betaling aan D&D.

c. Vakantie Reservering

We houden het maandelijkse lesgeld zo laag mogelijk door het jaartarief in 12 maanden te incasseren. We willen u ook graag tegemoet komen als u eerder in het cursusjaar wilt stoppen met de muziekles. Maar wanneer u niet alle muzieklessen kunt volgen die we in het cursusjaar geven, dan zetten we de werkelijke kosten en het betaalde lesgeld naast elkaar, het verschil noemen we de “vakantie reservering”. Dit is geen boete, maar een vergoeding voor het lesgeld dat we niet kunnen innen in de maanden juli en augustus.

Voorbeeld:

1) U begint in september met muziekles en stopt per 1 januari. U heeft dan al 15 lessen gevolgd bij een lesvorm van 30 minuten per week.

Kosten voor bijvoorbeeld 40 lessen per jaar voor de lesvorm 30 minuten per week zijn € 789,60 

(12 maanden x € 65,80). De werkelijke kosten zijn dan 15/40 x € 789,60 = € 296,10 

U heeft inmiddels 4 maanden x € 65,80 = € 263,20 betaald.

Het verschil van (€ 296,10 - € 263,20) € 32,90 zal bij het uitschrijven éénmalig worden geïncasseerd. 

De maand opzegtermijn komt hier dus bij!

U kunt het bedrag van de lesvorm (€ 65,80) vervangen door het bedrag dat u maandelijks betaalt bij een andere lesvorm. 

Het aantal lesweken in een schooljaar kan variëren voor berekening van de vakantiereservering.

 

Mocht u vragen hebben over de vakantie reservering dan staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken op 06-43464174

Alle bedragen zijn excl. BTW bij leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar.

 

VI Lesuitval

a. Jaarcursussen

Drums and Dance zal indien een docent langer dan drie weken afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan acht lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk restitutie van het lesgeld worden aangevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Drums and Dance. Bij uitval van de lessen worden deze, indien mogelijk, ingehaald. Hierop kan echter geen aanspraak worden gemaakt.

b. Korte cursussen / workshops:

Een korte cursus of een workshop die door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gegeven, zal indien mogelijk worden ingehaald. Hierop kan echter geen aanspraak worden gemaakt, tenzij dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.

 

VII. Overige bepalingen

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Drums and Dance.

Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 november het volledige lesgeld is verschuldigd.

Tijdens het cursusjaar kan de lestijd, lessituatie, lesduur en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. 

Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld en hierop kan ook geen aanspraak worden gemaakt.

Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.

 

VIII. Portretrecht en Privacy

Foto's en video's die worden gemaakt tijdens lessen, cursussen, workshops en evenementen mogen en/of kunnen door D&D worden gebruikt voor promotie doeleinden.

Hiervoor zullen wij altijd toestemming vragen.

 

IX.

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Wij geven geen persoonlijke informatie of gegevens aan derden t.b.v. reclame- of marketingdoeleinden.

 

DRUMS & DANCE IS ENDORSED BY:

Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

POPSCHOOL D&D

Beltrumseweg 9 B

7151 ET, Eibergen

Nederland

06-43464174

info@drumsanddance.nl

KVK: 70845697

BTW: NL858482174B01

Bank: NL97RABO 0139 1298 71